Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

«Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».

page1image1700
page1image1616page1image1700page1image1616
page1image1616page1image1700

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το 9ο πρακτικό της 25-04-2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου 


Αριθ. Απόφ: 75/2015 

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 25η Απριλίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά την υπ’αριθμ. 1315/24-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη, ήτοι:


Παρόντες

1. Συμσερίδης Νικόλαος 2. Δημητρίου Ευαγγελία 3. Μαλανδρή Μαρία
4. Γενειάδου Λαμπρινή 5. Δασκαλάκη Ιουλία

6. Παρλής Εμμανουήλ 7. Κρητικός Νικήτας 8. Ζάγορας Αντώνιος


Απόντες

1. Παμπαφίκος Γεώργιος Γραμματέας 2. Παπαγεωργίου Βασίλειος Μέλος 3. Περσελής Κωνσταντίνος Μέλος 4. Ιερομόναχος Αντώνιος Μέλος 5. Μαστροπαύλος Νικόλαος Μέλος

Μέλος Μέλος
Η Δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Δημητρίου, τήρησε τα πρακτικά.
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του θέματος.

To Σώμα αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έδωσε το λόγο στην κα. Δήμαρχο η οποία αφού ενημέρωσε το Σώμα για τη συμμετοχή της στο προσυνέδριο της ΚΕΔΕ και για τα θέματα που τέθηκαν μετά την ενημέρωση των μελών για την αριθμ. 41/20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», κάλεσε το Σώμα για τη λήψη της σχετικής απόφασης- ψηφίσματος.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φα σ ί ζε ι Ο μ ό φω ν α : 


Την έκδοση της παρακάτω απόφασης –ψηφίσματος σχετικά με την αριθμ. 41/20-4-2015 Π.Ν.Π με θέμα: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» :

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμού, που έχουμε αποδείξει και με το Ολοκαύτωμα το 1824 για την πατρίδα, ο Δήμος Κάσου είναι έτοιμος να συμβάλει και αυτή την φορά στην ανάγκη της Ελλάδας και του λαού της, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο χρονοδιαγράμματος και τρόπου διάθεσης των χρηματικών διαθεσίμων των ΟΤΑ.

Πάνω απ’ όλα είναι η Ελλάδα.

Μέχρι να καταστεί σαφές πως θα χρησιμοποιηθούν με ποιο τρόπο και σε ποιο χρόνο τα ταμειακά διαθέσιμα και τα κεφάλαια των προθεσμιακών καταθέσεων των ΟΤΑ, συντασσόμαστε με την απόφαση της ΚΕΔΕ, δηλαδή την μη εφαρμογή της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου που μας αναγκάζει να μεταφέρουμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα και τα κεφάλαια των προθεσμιακών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου καθώς και η δυνατότητα του δήμου να ανταποκριθεί στην στοιχειώδη λειτουργία του. Να σημειωθεί ότι ήδη από τους μνημονιακούς νόμους έχουμε στερηθεί των υπαλλήλων και των υπηρεσιών που θα έπρεπε να έχουμε, με αποτέλεσμα ο Δήμος Κάσου να λειτουργεί με ένα και μοναδικό υπάλληλο.

Πιστεύουμε ότι πρέπει στις πρωτοβουλίες που θα λάβει η ΚΕΔΕ να λάβει υπόψη της τα μικρά ακριτικά νησιά ώστε να μην ερημώσουν από τους κατοίκους, που με ηρωισμό είναι γαντζωμένοι στους βράχους των νησιών της άγονης γραμμής.

Δεν μας βρίσκει θετικούς μέχρι στιγμής και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ για να επανέλθουμε.

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου δεσμεύει την Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα να μην μεταφέρουν τα διαθέσιμα αποθεματικά και να επανέλθουν μόνο μετά την συζήτηση και τις τροπολογίες, που ίσως προκύψουν μετά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ΚΕΔΕ και εφόσον έχουν καταλήξει σε εγγυήσεις ,διευκρινήσεις και διαβεβαιώσεις για εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας»

Η απόφαση πήρε α/α 75/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως


Ο Πρόεδρος
Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος


Τα Μέλη

Υπ: Μαλανδρή Μαρία Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία Υπ: Παρλής Εμμανουήλ Υπ: Κρητικός Νικήτας Υπ: Ζάγορας Αντώνιος

Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών