Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ»

Η ΔΕΤΑΠ [Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου], η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου θα ήθελε να ενημερώσει για την προκήρυξη του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων αλλά και μονάδων του τριτογενούς τομέα, πέραν των τουριστικών καταλυμάτων, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, από επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση, με απασχολούμενο προσωπικό λιγότερο από 250 άτομα και με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000€.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50%, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 20.000€ έως 250.000€.

Το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται συνολικά από την Κύπρο θα πρέπει κατ΄έτος για τα 3 τελευταία χρόνια να ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο 5% (αθροιστικά το ποσοστό εξαγωγών ή και εισαγωγών επί του κύκλου εργασιών). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα 3 τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 10 / 4 / 2008 έως 9 / 5 / 2008.

Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λ.π.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΤΑΠ www.detap.gr.

Πληροφορίες δίνονται επίσης στο ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου και στα τηλέφωνα 22410 30661-3.