Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗ Μ ΟΣ ΚΑ Σ Ο Υ
Αρ. πρωτ.: 3358
/14-10-2013 

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Οκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 για συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.Τεχνικό Πρόγραμμα οικ. Έτους 2014 Δήμου Κάσου.
2.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Κάσου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.
3.Έγκριση μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Οδικού δικτύου Κάσου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του. 4.Έγκριση μελέτηςτουέργου«ΤσιμεντοστρώσειςΟδικούδικτύουΧρουσουλά»και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.
5.Ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση Κάσου
6.Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία
Cardioexpress.
7.Ορισμός Διαχειριστών και Υπολόγων του Δήμου Κάσου για την υπογραφή των επιταγών του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και Σύστημα Μηχανικής Επεξεργασίας Κομποστοποίησης Δήμου Κάσου».
8.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Πλακόστρωση Φρυ Κάσου».
9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Πλακόστρωση Παναγίας Κάσου».
10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Πλακόστρωση Αρβανιτοχωρίου Κάσου».
11.Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στον κ. Γεώργιο Καμπούρη.
12.Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στον κ. Παναγιώτη Φραγκούλη.

13, Καθορισμός τιμής πώλησης πόσιμου νερού της μονάδας παραγωγής και διάθεσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
14.Αποδοχή ποσού – Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΣΠΡΑΣ