Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου και κλήση αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Κάσου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κάσος : 05-03-2014 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθμ.Πρωτ: 728 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η ( Υ Π ΄ Α Ρ Ι Θ Μ : 2 4 / 0 5 - 0 3 - 2 0 1 4 )

 Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Σ Ο Υ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθμ. 36/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου περί
ανακηρύξεως του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Κάσου κατά τις
Δημοτικές Εκλογές της 7ης
 Νοεμβρίου 2010.

3. Την από 05/03/2014 (με αριθμό πρωτοκόλλου 725) αίτηση του κ. Μηνά
Ιερομόναχου του Βασιλείου Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού «Κάσος Νέα
Πορεία-Ενωτική Κίνηση», με την οποία παραιτείται από το αξίωμα του Δημοτικού
Συμβούλου Κάσου για προσωπικούς λόγους.

Αποφασίζουμε 

1. Κάνουμε δεκτή την παραίτηση του κ. Μηνά Ιερομόναχου του Βασιλείου τακτικού
Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού «Κάσος Νέα Πορεία-Ενωτική Κίνηση».
2. Για την πλήρωση της θέσεως που κενώθηκε καλούμε τον κ. Καταχανά Ευάγγελο
του Μιχαήλ 2ο
 Αναπληρωματικό Δημοτικό Σύμβουλο του συνδυασμού «Κάσος Νέα
Πορεία-Ενωτική Κίνηση», να προσέλθει για ορκωμοσία στο Δημοτικό Κατάστημα
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της νόμιμης επίδοσης αυτής.
3. Αντίγραφο της απόφασης να επιδοθεί στον παραιτηθέντα και τον καλούμενο για
ορκωμοσία με αποδεικτικό παραλαβής.


 Ο Δήμαρχος Κάσου
 Δημήτριος Εμμ. ΕρωτόκριτοςΚοινοποίηση: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 2) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου