Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κάσου


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30-05-1997): « Διοίκηση, οργάνωση, στε-
λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 (ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ Α΄/198).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 254-264 του Ν. 3463/2006.
4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της υπό σύστασης επιχείρησης.
5. Την αριθμ. 87/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου.
6. Την αριθμ. 4699/Β/29-8-97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9-10-97) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου « Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστά-
μενους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου ».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε την Σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κάσου ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ
(ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Κ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΣΚΟΠΟΣ
Αναλυτικά σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι :
Η οργάνωση λειτουργιών , δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους
τομείς
ΑΔΑ: 4Α92ΕΝ-Τ
Α 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα :
Εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοι-
νωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας , με τη
Α 1.1 Λειτουργία παιδικών , βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
Α.1.2. Κέντρων ημερήσιας φροντίδας , ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
Α.1.3 . Προγράμματα « Βοήθεια στο σπίτι » κ.λ.π
Α.1.4. Τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων .
 Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα , που στοχεύουν
στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας , όπως δημιουργία δημοτικών ια-
τρείων , κέντρων αγωγής υγείας , υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ,
κέντρων ψυχικής υγείας , συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων.
 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις
για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δη-
μιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομά-
δων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοή-
θηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
Α.2 παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και συγκεκριμένα:
 Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και
δημοτικών χώρων άθλησης.
 Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
 Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 Τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων και εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην
πολιτιστική αναβάθμιση και ψυχαγωγία των κατοίκων του Δήμου Κάσου, καθώς και στη δι-
ατήρηση και ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών, ηθών και εθίμων τους, όπως μουσι-
κών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων προβολής προϊόντων πολιτισμού, επι-
δείξεων παραδοσιακών χορών, αναβιώσεως εθίμων και λαϊκών δρώμενων κλπ.
 Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μόνιμων πολιτιστικών δομών στο Δήμο, όπως τα ερ-
γαστήρια πολιτιστικής έκφρασης, μάθησης και δημιουργίας κ.ο.κ.
 Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώ-
ρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή παραχωρούνται στο
Δήμο Κάσου.
ΑΔΑ: 4Α92ΕΝ-Τ
 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊ-
κών πολιτικών.
 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η κα-
ταπολέμηση της ρύπανσης.
 Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο
που διαθέτει, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
 Η λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύπανσης
 Η λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
Β. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της
περιοχής
Η εξοικείωση των δημοτών με την κοινωνία της πληροφορίας, με τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και τις νέες τεχνολογίες, η μη εμπορική αξιοποίηση του ασύρματου ευζωνικού δι-
κτύου.
Γ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75
και 83 του Ν. 3463.2006
Δ. Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται
στους
τομείς.
 Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δρά-
σης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανά-
πτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους με
στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, κα-
θώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση
της προσαρμογής στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
ΑΔΑ: 4Α92ΕΝ-Τ
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
΄Εδρα της επιχείρησης ορίζεται το Φρυ της Κάσου.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κάσου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες
από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006
 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης και Εθνικών Φορέων.
 Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
 Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς,
 Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου
225 του Ν.3463/2006.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους α-
ναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τρεις είναι αιρετοί εκπρόσωποι
του Δήμου, και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυ-
τών προέρχεται από τη μειοψηφία. ΄Οταν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι πάνω από είκοσι
(20) συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος τους στο Δ.Σ. οπότε μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός
των δημοτών .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στις 20.000 ευρώ.
ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διά-
στημα άνω των δύο (20 ετών. Την λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά
την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέχονται στο Δήμο Κά-
σου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Κά-
σου.
ΑΔΑ: 4Α92ΕΝ-Τ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το δήμο της τάξης των 20.000,00 ευρώ.
(παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005) το οποίο εξειδικεύεται 10.000,00 € για το έτος 2010
και 10.000,00 € για το έτος 2011.
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου υπό Κ.Α. 00/6715.2.
Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν θα προκληθεί δαπάνη.
ΚΟΙΝ.:
1) Εθνικό Τυπογραφείο για σχετική Με Ε.Γ.Γ.Π.
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (τ. Β΄) Η Διευθύντρια
2) Δήμο Κάσου
Πετρούλα Αποστολάκη
ΑΔΑ: 4Α92ΕΝ-Τ