Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

1 θέση ηλεκτρολόγου εναερίτη στο Δήμο Κάσου

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου που εδρεύει στην Κάσο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΝΑΕΡΙΤΗ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κάσου, Φρυ-Κάσου, Τ.Κ.858 00 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, υπόψη κ. Φωτεινής Φιλιππίδη (τηλ. επικοινωνίας: 22450 41865).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Aκολουθούν link με την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για τη θέση, στα οποία μπορείτε να μεταβείτε πατώντας πάνω.
Προκήρυξη
Αίτηση