Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Περίληψη της Διακήρυξης για μειοδοτικό διαγωνισμό για στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Κάσου

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                    

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

    Στις 28.-05.-2014 ημέρα Τετάρτη και περί ώρα09:00 π.μ. έως και 13:00  μ.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, μειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση ενός ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Κάσου με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εκατόν ενενήντα ευρώ (190,00 €). Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτήςεπιφάνειας 112,5 τ.μ. ήτοι συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 90 τ.μ., αποτελούμενη απόσυνολική ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και αρχειακών χώρων 35 τ.μ. περίπου, συνολική επιφάνεια αποθηκών 45 τ.μ. περίπου, συνολική ωφέλιμη επιφάνεια χώρου κράτησης κρατουμένων 10 τ.μ. περίπου και λοιποί βοηθητικοί χώροι (χώροι υγιεινής, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, διάδρομοι εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 22,5 τ.μ. περίπου, καθώς επίσης και αύλειο χώρο για στάθμευση του υπηρεσιακού οχήματος ει δυνατόν στεγαζόμενος 10 τ.μ. περίπου. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη νήσο Κάσο, να είναι αποπερατωμένο και να πληροί όλες τιςπροϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού για τη στέγαση της ως άνω Υπηρεσίας, με διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

 

    Όροι συμμετοχής αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στην με αριθμό πρωτ. Δ.Κ. 638/26-03-2014 διακήρυξη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, ενώ διευκρινήσεις επί του περιεχομένου της προαναφερόμενης διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου.

 

 

Ο  Προϊστάμενοςτης

 Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σου

 

 

                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥΣ