Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού συμβουλίου 5/11/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗ Μ ΟΣ ΚΑ Σ Ο Υ


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την 05η

Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 για συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1-  Απευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικής μελέτης της μελέτης «Οριστική μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου στη θέση ‘Μαρίτσα’».

 2. 2-  Απευθείας ανάθεση σύνταξης υδραυλικής μελέτης της μελέτης «Οριστική μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου στη θέση ‘Μαρίτσα’».

 3. 3-  Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης

  Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ Δήμου Κάσου».

 4. 4-  Πρόσληψητακτικούπροσωπικού.

 5. 5-  Καθορισμόςειδικότηταςγιαπρόσληψηπροσωπικού1(μίας)θέσηςΙΔΟΧ8μηνης

  διάρκειας.

 6. 6-  Έγκριση 1ου λογαριασμού Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης

  του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου στη θέση Μαρίτσα»

 7. 7-  Έγκριση μετακίνησης και πληρωμής εξόδων Δημάρχου για συμμετοχή στην

  συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου

 8. 8-  Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στον κ. Γεώργιο Ιερομόναχο.

 9. 9-  Εξέταση αιτήματος κ. Εμμανουήλ Μανούσου.

 10. 10-  Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΣΠΡΑΣ